Na podlagi 23. člena Statuta Društva inženirjev prometa Slovenije izvršni odbor društva sklicuje

 1. redno sejo skupščine društva DIPS
  v torek, 17. 12. 2019 ob 15.30

na uradnem naslovu društva DIPS, Dragomelj 116, 1230 Domžale.

Na skupščini bodo predstavljene že izvedene aktivnosti društva DIPS ter plan dela za naslednje leto͘
Natančnejše vsebine določa predvideni dnevni red͗

 1. Izvolitev delovnega predsedstva ;predsedujoči͕ dva člana͕ zapisnikar͕ dva overovatelja in
  zapisnikar)
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Pregled aktivnosti v letu 2019
 4. Finančno poročilo 2019
 5. Plan dela za leto 2020
 6. Razno

Prijava je nujna!

Vljudno vabljeni!

Categories: News