Najnovejše

Prenos znanja iz gospodarstva na študente prometnega inženirstva

Prenos znanja iz gospodarstva na študente prometnega inženirstva UM, FGPA Maribor, PI MAG (iz Hrvaške, Poljske, Češke in Slovenije)...”požirali” so predstavitve dosežkov DARSa na področju ITS tehnologij, upravljanja prometa, varnosti, preventive, pilotnih in novejših projektov.

Kaj bo delal pooblaščeni inženir s področja prometnega inženirstva?

Spoštovani člani IZS, Zavedamo se, da imate člani IZS dileme in vprašanja o tem, kakšne poklicne naloge lahko opravljate kot pooblaščeni oz. nadzorni inženir oz. vodja del, katere dodatne podatke morate zbornici posredovati do 31.5.2019,

Informativni dan za podiplomski študij (2. in 3. stopnja)


Vabljeni na Informativni dan za podiplomski študij, ki bo v četrtek, 16. maja, ob 12. uri v predavalnici A-205 na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM, Smetanova 17, Maribor.

Skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), Uradni list RS, št. 61 z dne 2.11.2017 so na novo oz. prvič definirane tudi poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva, ki se nanašajo na strokovno področje prometa; – člen 4 (4).

Dostop do Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2913/zakon-o-arhitekturni-in-inzenirski-dejavnosti-zaid

  

Društvo inženirjev prometa Slovenije – DIPS, je strokovno društvo, katerega osnovni namen je uveljavljanje prometa in dela prometnih inženirjev, magistrov in doktorjev prometnih znanosti na območju Republike Slovenije ter združevanje strokovnjakov s področja prometne stroke in prometnih znanosti. DIPS je naslednik Društva za razvoj prometa (DRP), katero se je preimenovalo zaradi večje prepoznavnosti in skupnih prizadevanj za doseganje večjega ugleda prometnih inženirjev.

Namen in cilji društva so:

 • uveljavljanje pomena prometnih inženirjev, njihovega dela in pomena prometne stroke;
 • delovanje na področju prometnih znanosti in prometne stroke;
 • zavzemanje za zagotavljanje trajnostnega razvoja prometa in prometnih sistemov;
 • spremljanje, proučevanje in sodelovanje pri razvoju, uvajanju in uporabi novosti na področju prometa, prometne infrastrukture in prometnih sistemov;
 • sodelovanje pri oblikovanju strokovnih mnenj, zakonodaje in standardizacije na področju prometa, prometne infrastrukture in prometnih sistemov;
 • vzpodbujanje, spremljanje, usmerjanje in organiziranje izobraževanja ter usposabljanja članov društva;
 • sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami oz. društvi v mednarodnem prostoru;
 • izvajanje projektov na področju prometa, prometne infrastrukture in prometnih sistemov;
 • sodelovanje in povezovanje z zavodi, ustanovami, gospodarskimi družbami ter domačimi in tujimi pravnimi osebami, ki delujejo na področju prometa;
 • tesno sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami na področju izobraževanja kadra s področja prometa;
 • združevanje in druženje prometnih inženirjev, magistrov, doktorjev prometnih znanosti ter ostalih oseb, ki so s svojo dejavnostjo ali študijem povezani s prometom;
 • organiziranje in prirejanje društvenih prireditev v skladu s sprejetim programom dela društva;
 • prirejanje mednarodnih in domačih konferenc ter prireditev;
 • medsebojno informiranje, obravnavanje in reševanje aktualnih problemov in ostalih nejasnih vprašanj, ki imajo skupen širši pomen za člane društva;
 • izvajanje drugih dejavnosti v skladu s sprejetim programom dela društva na način, določen s statutom društva in veljavnimi predpisi.

Člani društva lahko postanejo osebe, ki so zaključile katerokoli smer študija s področja prometa v Sloveniji ali tujini in s tem pridobile najmanj VI/1. stopnjo izobrazbe.  Člani so lahko le osebe, ki sprejmejo programske usmeritve društva in Statut društva ter se po njem ravnajo.

Članarina v DIPS je 5 EUR za študente 1. in 2. stopnje ter 10 EUR za vse ostale osebe.

Postopek registracije pričnete tako, da izpolnite registracijski obrazec.

Blog