Novice

DNEVI PROMETNEGA
INŽENIRSTVA 2023

Promet je gonilna sila slovenskega gospodarstva, zato je dobrodošel vsak napredek na tem področju. Digitalizacija bo napredku dala še večji pospešek, zato je naloga prometnih inženirjev, da uvajamo vedno nove sodobne rešitve, ki bodo zagotavljale Read more…

Spoštovane članice, člani in simpatizerji DIPSa!

Izvršni odbor DIPSa je sklenil, da bo 17. junij »Dan prometnih inženirjev Slovenije«, saj smo na ta dan leta 2020 v Sloveniji pridobili status pooblaščenega inženirja; z licenco IZSja.

Zato vam na praznični dan vsem skupaj čestitam in želim čim bolj uspešno reševanje težav oz. izzivov, ki jih dnevno srečujemo na prometnem področju.

mag. Franc Zemljič

***********************************************************************************************************************************************

Smo v času, ki ga nihče ni pričakoval, niti ni bil nanj pripravljen. Pandemija.

Mnoge panoge so v tem času morale ustaviti svoj pogon oz. jih je pandemija zelo prizadela.

V času izrednih razmer se pokaže pomen določenega področja in njegova pomembnost v fazi posebnih okoliščin. Prometni inženirji smo v teh časih zelo aktivni in smo vpeti v vsakodnevna reševanja težav, prilagoditev in novih rešitev. S ciljem, da prometni sistem še naprej funkcionira in zagotavlja nemoteno oskrbo prebivalstva na domačem in mednarodnem terenu. Govorim o  cestah, železnicah (tovorni promet) in letalstvu (tovorni promet). Posebej ceste so v Sloveniji v tem času izredno pomembna infrastruktura, ki nudi neoviran in varen pretok blaga in ljudi. V teh časih so prometni inženirji dejavni v različnih nadzornih centrih, prometno informacijskih centrih, v ekipah vzdrževanja in upravljanja cest, v strateških skupinah za izredne dogodke, itd.. Prometni inženirji se soočamo z novimi izzivi, sodelujemo pri pripravi intervencijskih zakonov, izrednih ukrepov na prometnih sistemih in smo dnevno aktivni pri zagotavljanju delovanja prometnih sistemov.

Iz kriznih situacij se vedno naučimo nekaj novega, zato je tudi na področju prometnega inženirstva vsekakor pričakovati nova spoznanja, nove rešitve in pa še bolj usposobljene prometne inženirje, ki se bodo lahko kosali z izrednimi razmerami svetovnih razsežnosti.

Z željo, da ostanete zdravi vas lepo pozdravljam.

mag. Ulrich Zorin

predsednik DIPS

***********************************************************************************************************************************************

Skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), Uradni list RS, št. 61 z dne 2.11.2017 so na novo oz. prvič definirane tudi poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva, ki se nanašajo na strokovno področje prometa; – člen 4 (4).

Dostop do Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2913/zakon-o-arhitekturni-in-inzenirski-dejavnosti-zaid

Društvo inženirjev prometa Slovenije – DIPS, je strokovno društvo, katerega osnovni namen je uveljavljanje prometa in dela prometnih inženirjev, magistrov in doktorjev prometnih znanosti na območju Republike Slovenije ter združevanje strokovnjakov s področja prometne stroke in prometnih znanosti. DIPS je naslednik Društva za razvoj prometa (DRP), katero se je preimenovalo zaradi večje prepoznavnosti in skupnih prizadevanj za doseganje večjega ugleda prometnih inženirjev.

Namen in cilji društva so:

 • uveljavljanje pomena prometnih inženirjev, njihovega dela in pomena prometne stroke;
 • delovanje na področju prometnih znanosti in prometne stroke;
 • zavzemanje za zagotavljanje trajnostnega razvoja prometa in prometnih sistemov;
 • spremljanje, proučevanje in sodelovanje pri razvoju, uvajanju in uporabi novosti na področju prometa, prometne infrastrukture in prometnih sistemov;
 • sodelovanje pri oblikovanju strokovnih mnenj, zakonodaje in standardizacije na področju prometa, prometne infrastrukture in prometnih sistemov;
 • vzpodbujanje, spremljanje, usmerjanje in organiziranje izobraževanja ter usposabljanja članov društva;
 • sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami oz. društvi v mednarodnem prostoru;
 • izvajanje projektov na področju prometa, prometne infrastrukture in prometnih sistemov;
 • sodelovanje in povezovanje z zavodi, ustanovami, gospodarskimi družbami ter domačimi in tujimi pravnimi osebami, ki delujejo na področju prometa;
 • tesno sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami na področju izobraževanja kadra s področja prometa;
 • združevanje in druženje prometnih inženirjev, magistrov, doktorjev prometnih znanosti ter ostalih oseb, ki so s svojo dejavnostjo ali študijem povezani s prometom;
 • organiziranje in prirejanje društvenih prireditev v skladu s sprejetim programom dela društva;
 • prirejanje mednarodnih in domačih konferenc ter prireditev;
 • medsebojno informiranje, obravnavanje in reševanje aktualnih problemov in ostalih nejasnih vprašanj, ki imajo skupen širši pomen za člane društva;
 • izvajanje drugih dejavnosti v skladu s sprejetim programom dela društva na način, določen s statutom društva in veljavnimi predpisi.

Člani društva lahko postanejo osebe, ki so zaključile katerokoli smer študija s področja prometa v Sloveniji ali tujini in s tem pridobile najmanj VI/1. stopnjo izobrazbe.  Člani so lahko le osebe, ki sprejmejo programske usmeritve društva, Etični kodeks ravnanj in Statut društva ter se po njem ravnajo.

Članarina v Društvu inženirjev prometa Slovenije znaša:

 • 5 EUR za študente 1. in 2. stopnje ter
 • 10 EUR za vse ostale osebe.

Postopek registracije pričnete tako, da izpolnite registracijski obrazec.